top of page

VÄRDEGRUND

father-822550_1920.jpg
human-rights-3805188_edited.jpg

Vårt värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden.
De grundläggande värden som förskolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.
Vuxna respekterar barnen. Visar att deras åsikter och tankar är viktiga. Värnar om demokratiska värderingar, olikhet och mänskliga rättigheter.

Föräldrar och delaktighet
Samverkan med föräldrar är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten med föräldrar präglas av öppenhet och förtroende. Den dagliga kontakten med föräldrar är avgörande för att förskolans medarbetare ska kunna uppmärksamma varje barns behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som föräldrar har. Vi ser föräldrarna som en resurs när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten.

Likabehandlingsplan
Som stöd för arbetet med värdegrund och likabehandling upprättar varje förskola årligen en likabehandlingsplan. För oss är likabehandlingsplanen ett viktigt verktyg i arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Kvalitetssäkring
Kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i en verksamhetsplan på förskolan. Vi följer läroplanens uppsatta mål för förskolan.


Läroplan för förskolan >>>


 
bottom of page